Filosofi

Allt bakas från grunden i det lilla bageriet .
Sylter, mousser och vaniljkräm kokas i köket på rena naturliga råvaror som till största delen är ekologiska.
Surdegsbröden bakas på kulturspannmål, odlat och malt på Varaslätten, bröden bakas varsamt för hand, kalljäses minst 24 h och jäses med vete och rågsurdeg som enda jäsmedel.
Jag eftersträvar ett hållbart bakande och försöker använda mig av svenska, närodlade och ekologiska råvaror så långt det går.
Allt för att du som kund ska få en bra helhetsupplevelse av mina bakverk.  
Delar av mitt sortiment är Eldrimnercertifierat och det innebär:

Eldrimner Certifierat Mathantverk © är en certifiering som Eldrimner har tagit fram tillsammans med mathantverkare i Sverige. Det har länge varit fokus på billig mat och industriella produkter där pris har varit viktigare än smak och det unika. Inom mathantverket är målsättningen att skapa bra produkter där smak är en tydlig kvalitetsmätare.

När du köper en produkt märkt Eldrimner Certifierat Mathantverk © ska du förvänta dig en rik smak. Råvaran förädlas varsamt till ett mathantverk genom en människas hand. Det bygger på djup praktisk och teoretisk kunskap om livsmedlens unika egenskaper, mikrobiologiska  processer och traditionella metoder.  Råvarorna i ett Eldrimner Certifierat Mathantverk © produkt är helt naturliga. Oavsett om det gäller kött, bär, frukt, grönsaker, fisk, spannmål eller mjölk, ställs höga krav på lokalt ursprung och naturliga ingredienser. 

Den varsamma förädlingen som ligger till grund för produkterna märkta med Eldrimner Certifierat Mathantverk ©, förutsätter att en människa övervakar varje del i processen. Det bidrar till fler jobb, inte minst på landsbygden.

Mathantverket hjälper även till att hålla landskapen öppna och att bevara svensk mattradition. Kravet på lokala svenska råvaror, ofta från den egna gården, gör mathantverket både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

 

PHILOSOPHY

Everything is baked from scratch in our small farm bakery.

Jams, mousses and vanilla cream are cooked in the kitchen on pure natural ingredients.

 

The sourdough breads are baked on cultured cereals, grown and ground on the Varaslätten. The breads are baked carefully by hand, cold-fermented for at least 24 hours and fermented with wheat and rye sourdough as the only leavening agent.

I strive for sustainable baking and try to use Swedish, locally grown and organic ingredients as far as possible.

I want you to have a nice experience enjoying my wonderful pastries.

Parts of my range are Eldrimner certified and that means:

Eldrimner Certified Food Crafts © is a certification that Eldrimner has developed together with food craftsmen in Sweden. There has long been a focus on cheap food and industrial products where price has been more important than taste and unique products. In the food craft, the goal is to create good products where taste is a clear measure of quality.

When you buy a product labeled Eldrimner Certified Math Crafts ©, you should expect a rich taste. The raw material is carefully processed into a food craft by a human hand. It is based on deep practical and theoretical knowledge of the unique properties of food, microbiological processes and traditional methods. The raw materials in an Eldrimner Certified Math Craft © product are completely natural. Whether it is meat, berries, fruit, vegetables, fish, cereals or milk, high demands are placed on local origin and natural ingredients.

The careful processing that forms the basis for the products marked with Eldrimner Certified Math Crafts ©, presupposes that a person monitors every part of the process. It contributes to more jobs, not least in rural areas.

The food craft also helps to keep the landscapes open and to preserve the Swedish food tradition. The demand for local Swedish raw materials, often from one’s own farm, makes the food craft both environmentally, socially and economically sustainable.